Co może windykator? Znaj swoje prawa

Windykator nie ma prawa nachodzić dłużnika w jego domu, nie może go nękać, ani mu grozić. Czego jeszcze nie może robić windykator w ramach przeprowadzanej windykacji? A co jest jednak dozwolone? Dowiesz się tego z naszego tekstu.

Windykator, a komornik – jaka jest różnica

Wielu myli komornika z windykatorem, tym samym ich obowiązki. Jest to myślenie błędne. Komornik i windykator to dwa różne zawody. Musimy mieć świadomość, że uprawnienia komornika są inne niż windykatora i nie należy ich mylić. Windykator to pracownik firmy windykacyjnej, z którą umowę zawarł wierzyciel. Powinien dążyć do nakłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Jest to etap tzw. windykacji polubownej. Po zakończeniu tego etapu z niepowodzeniem, sprawą zajmuje się komornik. Pamiętajmy jednak, że uprawnienia komornicze są dużo szersze. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. W ramach swoich obowiązków musi przymusowo egzekwować rozstrzygnięcia sądowe w trakcie egzekucji komorniczej. 

Co może windykator ? 

Windykator musi działać na podstawie konkretnego tytułu prawnego i w zakresie obowiązującego prawa.

Według polskiego prawa windykator może:

 • przesyłać wezwania do zapłaty dłużnikowi,
 • wysyłać SMS-y i e-maile z przypomnieniami o konieczności zapłaty,
 • dzwonić do dłużnika, wszystkie telefony powinny mieć na celu ustalenie warunków spłaty zadłużenia. Nie mogą się w nich pojawić żadne groźby i wykraczające poza uprawnienia wymagania. Nie mogą to być żadne treści, które obrażają dłużnika, lub są wprost niezgodne z prawem, 
 • odwiedzać dłużnika w miejscu zamieszkania,
 • informować dłużnika o dalszych konsekwencjach braku wpłaty – w tym w szczególności o wpisie do BIK czy BIG,
 • prowadzić negocjacje, mające na celu doprowadzenie do spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty,
 • wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę długu w imieniu wierzyciela, pod warunkiem, że posiada stosowne pełnomocnictwo.

Co może windykator bankowy?

Windykator może również działać z ramienia banku, wobec którego dłużnik ma zadłużenie, np. niespłacony kredyt. Windykator taki może podejmować kontakt z dłużnikiem, aby zaproponować  mu rozwiązanie w spłacie zaległego zobowiązania. Jeśli kontakt nawiązano, powinno to oznaczać, że dłużnik ma czas na polubowną spłatę długu. Windykator bankowy zwykle kontaktuje się w celu ustalenia planu spłaty zobowiązania, który będzie dla dłużnika najbardziej dogodny i nie będzie stanowić dodatkowego obciążenia dla jego portfela. 

Wiele osób zastanawia się np. czy windykator może zająć konto bankowe dłużnika lub skontaktować się w celu wyegzekwowania długu z pracodawcą. Warto więc zaznaczyć, że takie działania może przeprowadzić wyłącznie komornik. 

Czy windykator może wejść do domu?

Pamiętajmy, że działania windykatora są ograniczone i nie może on przekraczać swoich uprawnień. Z całą pewnością windykator nie może nachodzić dłużnika w jego domu lub miejscu pracy, wejść do domu lub mieszkania, a nawet na posesję dłużnika bez jego zgody. Nie może posługiwać się żadnymi środkami przymusu mającymi na celu skłonienie dłużnika do wpuszczenia go do środka. Niedozwolone jest dobijanie się do drzwi, wykrzykiwanie pod drzwiami. Dodajmy jednak, że do domu dłużnika może wejść upoważniony prawnie do tego organ, czyli komornik na podstawie prawomocnego tytułu egzekucyjnego (np. wyroku sądowego). 

Jeśli natomiast zastanawiasz się: czy windykator może dzwonić do pracy? Odpowiedź brzmi: nie. Nie może on uporczywie dzwonić i wysyłać e-maili lub listów do dłużnika, dzwonić do dłużnika w nocy, a także w dzień, jeśli telefony pojawiają się zbyt często np. kilka razy na dobę. Głuche telefony, nagminnie wysyłane wiadomości oraz codzienne wizyty windykatora mogą zostać uznane za próbę nękania. Nie może także rozmawiać z osobami trzecimi o problemach dłużnika.

Ponadto, windykator w ramach pełnionych obowiązków nie może:

 • zastraszać dłużnika, absolutnie wykluczone jest stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec osoby zadłużonej, 
 • wprowadzać dłużnika w błąd,
 • spisywać stanu majątku dłużnika ani sugerować wystawienia ruchomości i nieruchomości na licytację,
 • grozić dłużnikowi, 
 • zająć majątku zadłużonego.

 Wykluczone jest także zabieranie rzeczy należącej do dłużnika. Czynności takie może przeprowadzać komornik, którego zadaniem jest, w razie konieczności, zajmowanie majątku na poczet spłaty. 

Co robić, jeśli windykator łamie prawo?

Jeśli windykator łamie prawo, dłużnik powinien zawiadomić policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto, można złożyć skargę na windykatora do firmy, w której on pracuje lub wystosować skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), lub do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Jakie prawa przysługują dłużnikowi?

Pamiętajmy, że dłużnik dysponuje wachlarzem praw, który może być orężem w walce z bezprawnie działającym windykatorem. Najważniejsze jest to, że cały proces windykacji musi się opierać o przepisy prawne. Dłużnik powinien otrzymać pełne i wyczerpujące informacje o przeprowadzanej windykacji. Z wezwaniem do zapłaty powinien otrzymać stosowne dokumenty. Zaznaczmy, że nie jest wystarczającym wysłanie monitu z kwotą należności. Dłużnik powinien z dokumentów wiedzieć o tym, jaki jest stosunek prawny, z którego dochodzona wierzytelność wynika. Powinien otrzymać także informacje o cesji dochodzonej wierzytelności, jeśli taka cesja ma miejsce oraz o pełnomocnictwie wierzyciela udzielonego osobie, której podpis widnieje na wezwaniu do zapłaty. Wszystkie te informacje składają się na rzetelną, prawdziwą i pełną informację, którą dłużnik powinien otrzymać. Na firmie windykacyjnej ciąży obowiązek udzielenia wszelkich informacji w związku z kierowanym do dłużnika wezwaniem.

Media często donoszą o przekraczaniu uprawnień przez windykatorów. Pamiętajmy, że celem windykacji powinno być prawne przejęcie należności. Zatem jeśli którakolwiek ze stron przekracza swoje uprawnienia, łamiąc tym samym prawo, warto zwrócić się do organów, które praw będą bronić. 

Informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu kontaktowym sos-finance

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej sos-finance -S.O.S Finance przy ulicy Tamka 29/20, 00-355 Warszawa (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możne się Pani/Pan skontaktować:

 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sos-finance.pl,
 • pisemnie pod adresem: S.O.S Finance Sp. z o.o., ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdy przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w innym celu niż wyżej opisany, Administrator poinformuje Panią/Pana o innym celu przetwarzania oraz udzieli stosowych informacji przed rozpoczęciem przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI