Co należy wiedzieć o postępowaniu upadłościowym?

Postępowanie upadłościowe ma na celu utworzenie zabezpieczenia wierzycieli, ale również służy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, dzięki czemu udaje się utrzymać miejsca pracy czy produkcję w przedsiębiorstwie. Sprawdźmy jednak, czym różni się postępowanie upadłościowe od naprawczego? Jak przebiega postępowanie upadłościowe, a jak wtórne postępowanie upadłościowe?

Czym jest postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, która ma doprowadzić do uregulowania roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, którzy są przedsiębiorcami. Reguluje również skutki ogłoszenia upadłości. Postępowanie prowadzone być powinno tak, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone.

Ponadto dąży się do zachowania przedsiębiorstwa dłużnika w dotychczasowym kształcie. W tym postępowaniu wierzyciele nie mogą osobno wszczynać postępowań egzekucyjnych z masy upadłości, jak również wszelkie decyzje prowadzą kolektywnie. Ma miejsce głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, powoływana jest rada wierzycieli.

Postępowanie egzekucyjne, a postępowanie upadłościowe

W odróżnieniu od postępowania egzekucyjnego, w przypadku postępowania upadłościowego przeprowadzane jest ono w celu wspólnego dochodzenia roszczeń przez wszystkich wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, a nie jak w przypadku postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest na rzecz pojedynczych wierzycieli. Cała procedura ma doprowadzić do spłacenia zobowiązań dłużnika wobec jego wierzycieli w jak największym stopniu. 

Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu

Upadłość układowa pozwala dłużnikowi na zawarcie układu z wierzycielami. Wierzyciele, po ogłoszeniu upadłości mogą stwierdzić, że dla ogółu wierzycieli korzystniejsze jest zaspokojenie na warunkach określonych w układzie, niż w wyniku sprzedaży majątku upadłego. Zwykle wierzyciele korzystają z takiego rozwiązania, gdy otwarcie lub kontynuowanie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest możliwe, a jest szansa na uratowanie przedsiębiorstwa upadłego. 

Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

Możliwe jest przeprowadzenie dwóch rodzajów postępowania upadłościowego. Jeśli występuje możliwość utrzymania przedsiębiorstwa dłużnika i osiągnięcie przez niego porozumienia z wierzycielami mówimy o upadłości z możliwością zawarcia układu, jeśli natomiast zakładana jest sprzedaż wszystkich składników majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli i likwidację przedsiębiorstwa dłużnika mówimy o upadłości likwidacyjnej. Jest jednak trzecie rozwiązanie, z którego mogą skorzystać dłużnicy, którzy jeszcze nie stali się niewypłacalni, jest nim postępowanie naprawcze. Postępowanie takie ma na celu przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań oraz podjęcie prób przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa.

Omawiana upadłość z możliwością zawarcia układu i postępowanie naprawcze muszą spełniać warunek, jakim jest aktywny udział dłużników w procesie restrukturyzacji zobowiązań. Są oni zobowiązani negocjować z wierzycielami. Dłużnik w całym procesie ma swobodę działania. 

Kiedy ma miejsce wtórne postępowanie upadłościowe?

Wtórne postępowanie upadłościowe to każde postępowanie upadłościowe, które zostaje wszczęte w stosunku do tego samego dłużnika po rozpoczęciu postępowania głównego. W przypadku, gdy uznane zostało orzeczenie o wszczęciu głównego zagranicznego postępowania upadłościowego, wówczas postępowanie upadłościowe wszczęte w Polsce jest wtórnym postępowaniem upadłościowym. Obejmuje ono likwidację majątku upadłego. W niektórych przypadkach jednak dopuszcza się możliwości układowe. Może być ono wszczęte z urzędu lub na wniosek wierzyciela. 

Ile trwa postępowanie upadłościowe spółki?

Przebieg postępowania upadłościowego dzieli się na kilka etapów. Po pierwsze podmiot chcący poddać się upadłości musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie, musi to zrobić nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zaprzestania płacenia długów.  Pamiętajmy także, że wierzyciel uprawniony jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości swego dłużnika w przypadku, gdy dłużnik ten stał się niewypłacalny, ale samodzielnie nie złożył wniosku o upadłość. 

Następnie, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, właściwy sąd gospodarczy jest zobowiązany wydać postanowienie. W dokumencie tym wskazuje się osobę upadłego, a także wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w określonym terminie. Ponadto wyznaczony zostaje komisarz, jak również syndyk masy upadłościowej. Jako datę ogłoszenia upadłości przyjmuje się datę postanowienia sądu. Skutkiem tych działań jest utrata prawa do zarządzania, korzystania i dysponowania majątkiem przez dłużnika. Majątek stanowi masę upadłościową.

 W momencie ogłoszenia upadłości syndyk przejmuje cały majątek. To on staje się jego zarządcą i przeprowadza jego likwidację. Zarząd upadłej firmy musi wskazać i wydać syndykowi majątek, księgi finansowe i wszelkie inne dokumenty. Kolejno syndyk zawiadamia o stanie faktycznym izbę skarbową, ZUS oraz wszystkich znanych wierzycieli. Następnie sporządza on spis majątku, przeprowadza oszacowanie wartości.

 Na koniec sąd orzeka o zakończeniu postępowania. Zostaje ono ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w prasie lokalnej. Postanowienie doręczone zostaje również firmie, syndykowi oraz wierzycielom. Gdy postanowienie się uprawomocni, syndyk składa wniosek o wykreślenie organizacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno rozwiązanie, jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne. Na mocy prawa restrukturyzacyjnego możliwe jest przeprowadzenie czterech różnych rodzajów postępowań, które mają prowadzić do zawarcia przez dłużnika układu z wierzycielami. Wybór rodzaju postępowania zależy od wielu okoliczności.  Restrukturyzacja daje możliwość wszczęcia procedury sądowej, w momencie, gdy dłużnik ma jeszcze możliwość uregulowania zobowiązań. Procedura ta umożliwia doprowadzenie do zawarcia i zatwierdzenia układu szybciej niż w przypadku upadłości układowej. 

Dzięki wprowadzeniu rozwiązań takich jak upadłość układowa, restrukturyzacja czy postępowanie naprawcze dłużnik ma możliwości rozwiązania problemów swojego zadłużenia. Wszystkie te rozwiązania mają na celu ochronę wierzycieli, ale także stanowią pomoc dla samych dłużników, którzy mogą skorzystać z optymalnych w swojej niełatwej sytuacji rozwiązań. 

Informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu kontaktowym sos-finance

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej sos-finance -S.O.S Finance przy ulicy Tamka 29/20, 00-355 Warszawa (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możne się Pani/Pan skontaktować:

  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sos-finance.pl,
  • pisemnie pod adresem: S.O.S Finance Sp. z o.o., ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdy przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w innym celu niż wyżej opisany, Administrator poinformuje Panią/Pana o innym celu przetwarzania oraz udzieli stosowych informacji przed rozpoczęciem przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI