Co to są koszty windykacji i komu one przysługują?

Często z powodu przewidywanych kosztów wierzyciele decydują się zrezygnować z dochodzenia swoich roszczeń. Jednak czy faktycznie powinni z tego powodu rezygnować z windykacji? Kto ostatecznie pokryje koszty? Sprawdzamy!

 Kiedy dłużnik ponosi koszty windykacji?

Dobra informacja dla wierzycieli jest taka, że są sytuacje, kiedy to na dłużniku spoczywa uregulowanie kosztów windykacji. Jest to uregulowane ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ma to miejsce, jak sama nazwa wskazuje, w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, gdy zawarta została umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony umowy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. To jaka będzie wysokość kwoty, zależy od wielkości dochodzonej wierzytelności. 

Koszty windykacji u dłużnika

Jeśli zastanawiasz się, jakie są koszty windykacji, to wyżej wymieniona ustawa stanowi wyraźnie, że wierzyciel ma prawo dochodzić od dłużnika, oprócz głównej zaległości również zapłaty zryczałtowanej opłaty windykacyjnej. Wysokość opłaty jest zależna od wielkości zalegającego długu. Ma to na celu przyśpieszenie procesu. Wierzyciel nie musi wykazywać poniesionych kosztów windykacji. Opłata ta przysługuje wierzycielowi już z samego faktu opóźnienia w zapłacie przez kontrahenta.

 Jeśli będąc wierzycielem, chcemy, aby to dłużnik uregulował należności związane z windykacją, musimy pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunków: 

  • obie strony, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są przedsiębiorcami, a dług powstał w wyniku wykonywania przez nich działalności gospodarczej;
  • transakcja między wierzycielem i dłużnikiem została zawarta po dniu 28 kwietnia 2013 roku.

Rekompensata kosztów

Omawiany zapis w ustawie ma przyznać wierzycielowi uprawnienia do dochodzenia stałej kwoty, która stanowi rekompensatę kosztów, jakie wierzyciel musiał podjąć, dążąc do odzyskania swojej własności. Ponadto wprowadzenie tej regulacji jest wynikiem wyjścia ustawodawcy z założenia, że funkcjonowanie sprawnego systemu, który przyznaje wierzycielowi zryczałtowaną rekompensatę kosztów odzyskania należności, powinno stymulować dłużników do terminowego wykonywania zobowiązań pieniężnych. 

Jaką rekompensatę można otrzymać?

Ustawa reguluje także rekompensata, o jakiej wysokości przysługuje wierzycielowi. Jest to stała kwota rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w związku z nieterminowym wykonaniem zobowiązania. Kwoty te co do zasady powinny odpowiadać kosztom, jakie zwykle wiążą się z odzyskaniem należności, gdyż omawiana instytucja nie powinna prowadzić do bezprawnego wzbogacenia się wierzyciela kosztem dłużnika.

Wysokość rekompensaty zależy od wielkości wierzytelności: 

  • w przypadku, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 tys. zł – rekompensata wynosi 40 euro;
  • w przypadku, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 tys. zł, ale niższa niż 50 tys. zł – koszt windykacji wynosi 70 euro; 
  • natomiast gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 tys. zł – wówczas rekompensata wynosi 100 euro.

Warto zaznaczyć, że kwoty w euro przeliczane są na walutę polską według ogłoszonego przez NBP średniego kursu euro, obliczonego dla ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

Od kiedy naliczają się koszty?

Według ustawy roszczenie o kwotę rekompensaty kosztów odzyskania należności powstaje już od momentu nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, czyli w przypadku wystąpienia stanu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji między dwoma przedsiębiorcami. Kiedy jednak powstaje opóźnienie? Powstaje ono, gdy dłużnik nie dokonał zapłaty w terminie oznaczonym w umowie. W przypadku, gdy umowa nie przewiduje takich sytuacji, liczymy 60 dni od dnia wykonania świadczenia przez wierzyciela, natomiast 30 dni w przypadku, gdy stroną transakcji jest podmiot publiczny inny niż podmiot leczniczy. 

Zwrot realnych kosztów windykacyjnych 

Istnieją jednak sytuacje gdy kwota rekompensaty nie pokryje faktycznie poniesionych kosztów odzyskiwania należności. W takiej sytuacji, oprócz kwoty rekompensaty (odpowiednio 40, 70 lub 100 euro), wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Rozwiązanie takie pozwala na to by wierzyciel zlecił prowadzenie windykacji wyspecjalizowanej kancelarii lub firmie windykacyjnej. W takiej sytuacji wie, że jeżeli windykacja będzie skuteczna jej koszty ostatecznie poniesie dłużnik. Rozwiązanie takie ma również zniechęcić nierzetelnych kontrahentów do  przeciągania płatności.

Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę równowartości omawianej opłaty staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania świadczenia. 

Prawodawstwo polskie zdaje się dostrzegać sytuację, w której znajduje się wierzyciel, który nie dość, że nie otrzymuje swoich należności, to jeszcze musi pokrywać koszty windykacji. Dzięki wprowadzeniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku zwłoki dłużnika, wierzyciel ma prawo dochodzić od niego kwoty 40, 70 lub 100 euro tytułem zwrotu poniesionych kosztów na odzyskiwanie należności. Pamiętajmy jednak, że wspomniana zryczałtowana rekompensata przysługuje jedynie w przypadku umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług.

Informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu kontaktowym sos-finance

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej sos-finance -S.O.S Finance przy ulicy Tamka 29/20, 00-355 Warszawa (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możne się Pani/Pan skontaktować:

  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sos-finance.pl,
  • pisemnie pod adresem: S.O.S Finance Sp. z o.o., ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdy przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w innym celu niż wyżej opisany, Administrator poinformuje Panią/Pana o innym celu przetwarzania oraz udzieli stosowych informacji przed rozpoczęciem przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI