Czy opłaca się składać pozew do sądu w celu odzyskania swoich wierzytelności?

Jeśli polubowne sposoby na odzyskanie należności nie pomogły, możemy zdecydować się na złożenie pozwu do sądu w celu odzyskania wierzytelności. Jak to zrobić i czy gra jest warta świeczki? 

Czym jest pozew do sądu o zapłatę? 

Pozew jest pismem kierowanym do sądu zawierającym określone w obowiązujących przepisach prawa informacje. Jest to pierwsze pismo w sprawie o odzyskanie należności, rozpoczynające całe postępowanie. 

Jak napisać pozew o zapłatę? 

Na początku w pozwie należy wskazać konkretne informacje dotyczące:

 • daty i miejsca sporządzenia pozwu,

– danych dłużnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedzibę w przypadku przedsiębiorców,  a także NIP oraz PESEL, jeśli go posiadamy),

– wnoszącego pozew (imię i nazwisko, PESEL lub NIP, oraz adres zamieszkania lub siedziby, pod który będzie wysyłana korespondencja z sądu

–  właściwego sądu dla rozpoznania sprawy, ze wskazaniem wydziału i adresu sądu. 

Ponadto, formułując pozew musisz pamiętać o:

 • dokładnym wskazaniu żądania (pismo, z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu będzie co do zasady zwracane bez podejmowania dalszych czynności  (art. 186 zn. 1 KPC),
 • wskazaniu faktów, na których opierasz swoje żądanie (art. 187 § 1 pkt 2 KPC -może to oznaczać wymóg jednoznacznego i precyzyjnego określenia faktów stanowiących podstawę powództwa),
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia
 • oznaczeniu dowodów w sposób umożliwiający ich przeprowadzenie oraz wyszczególnieniu faktów, które mają zostać wykazane tymi dowodami (art. 235 zn. 1 KPC – nie wystarczy więc samo wskazanie dowodów lub powołanie ich „na okoliczności podniesione w pozwie”),
 • w przypadku wniosku z art. 248 KPC o zobowiązanie do złożenia dokumentu należy uprawdopodobnić brak możliwości jego samodzielnego uzyskania (art. 187 § 1 pkt 4 KPC),
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,
 • w postępowaniu gospodarczym należy wskazać adres mailowy powoda (można dodatkowo wskazać adres mailowy pełnomocnika) lub oświadczyć, że powód takiego adresu nie posiada (art. 458 zn. 3 § 1 KPC).

W pozwie dodatkowo możesz:

 • złożyć wniosek o przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego również bez udziału powoda, w celu uniknięcia umorzenia postępowania na wypadek niestawiennictwa na tym posiedzeniu (art. 205 zn. 5 § 4 KPC),
 • złożyć wniosek o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kosztów procesu na podstawie art. 98 § 11 KPC, 
 • w postępowaniu gospodarczym – złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, jeżeli strona, która o to wnosi nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (art. 4586 KPC),
 • w skomplikowanych sprawach warto z góry wnieść o zarządzenie dalszej wymiany pism procesowych, szczególnie, jeżeli druga strona może powołać istotne zarzuty, do których odniesienie się w pozwie byłoby niecelowe (art. 205 zn. 3 KPC).

Jak złożyć pozew do sądu o zapłatę?

Przygotowany wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu osobiście lub wysłać pocztą, listem poleconym, za poświadczeniem odbioru w 2 egzemplarzach, dla sądu i dla pozwanego, a trzecią kopię zachować dla siebie. Możliwe jest również złożenie pozwu na formularzu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, można złożyć pozew do Elektronicznego Postępowania Sądowego.

Jakie są koszty postępowania sądowego – czy to się opłaca? 

Warto wiedzieć, że jeśli składamy pozew, musimy się liczyć z kosztami postępowania sądowego. Musimy uiścić opłatę sądową od powództwa, w wysokości 5 proc. liczonych od wartości przedmiotu sporu. 

W sprawach o wartości poniżej 20 000 zł wyłączono zasadę obliczania opłaty sądowej jako 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Zamiast tego wprowadzono przedziały kwotowe, dla których będzie obowiązywała ta sama opłata.

W zależności od wartości przedmiotu sporu opłaty kształtują się więc następująco:

 1. do 500 zł – opłata w kwocie 30 zł;
 2. ponad 500 zł do 1 500 zł – opłata w kwocie 100 zł;
 3. ponad 1 500 zł do 4 000 zł – opłata w kwocie 200 zł;
 4. ponad 4 000 zł do 7 500 zł – opłata w kwocie 400 zł;
 5. ponad 7 500 zł do 10 000 zł – opłata w kwocie 500 zł;
 6. ponad 10 000 zł do 15 000 zł – opłata w kwocie 750 zł;
 7. ponad 15 000 zł do 20 000 zł – opłata w kwocie 1 000 zł;
 8. ponad 20 000 zł – opłata w kwocie równej 5% wartości przedmiotu sporu (maksymalnie 200 000 zł).

Natomiast za skierowanie pozwu do Elektronicznego Postępowania Upominawczego zapłacimy 1,25 proc. wartości przedmiotu sporu. Postępowanie nakazowe to koszt 2,5 proc wartości przedmiotu sporu, postępowanie upominawcze – 5 proc. wartości przedmiotu sporu.

Niestety, to nie koniec, jeśli chodzi o koszty, jakie poniesiemy. Dodatkowy koszt to powołanie biegłego. Pamiętajmy, że najprawdopodobniej będziemy korzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Musimy uregulować jego należność, ale także należy uiścić  opłatę w wysokości 17 zł od złożonego przed sądem pełnomocnictwa. To, ile będziemy mieli zapłacić prawnikowi, jest uzależnione od cennika jego usług. Koszt uzależniony będzie od poziomu skomplikowania sprawy, ilości przygotowanych pism, czy liczby godzin poświęconych przez prawnika na pracę nad daną sprawą. Warto również dodać, że minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sprawy, zostały ukształtowane rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości i wynoszą one od 60 zł do nawet 7200 zł (przy przedmiocie sporu powyżej 200 000 zł).

 Natomiast w przypadku postępowania egzekucyjnego minimalne stawki wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego zależą od wartości egzekwowanego roszczenia. Przy egzekucji z nieruchomości wynoszą 50 proc. stawki obliczonej na zasadach ogólnych, przytoczonych wyżej, natomiast 25 proc. przy egzekucji innego rodzaju.

Zwrot kosztów?

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie koszty procesu poniesione przez wierzyciela są zwracane przez dłużnika, jeśli ten przegra sprawę. Możemy odzyskać więc opłaty uiszczone od wniesionych pism, wynagrodzenie zastępcy procesowego, a nawet koszty stawiennictwa w sądzie strony wygranej i utraconego w związku z tym zarobku. Zaznaczmy jednak, że wysokość zwróconych kosztów nie może przewyższać sześciokrotności właściwej stawki minimalnej ani przekraczać wartości przedmiotu sporu.

Okazuje się, że pomimo początkowo poniesionych kosztów warto walczyć w sądzie o odzyskanie swoich pieniędzy. W przypadku wygranej zostaną nam zwrócone koszty. Ponadto dłużnik poniesie karę za nieregulowanie płatności. 

Informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu kontaktowym sos-finance

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej sos-finance -S.O.S Finance przy ulicy Tamka 29/20, 00-355 Warszawa (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możne się Pani/Pan skontaktować:

 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sos-finance.pl,
 • pisemnie pod adresem: S.O.S Finance Sp. z o.o., ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdy przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w innym celu niż wyżej opisany, Administrator poinformuje Panią/Pana o innym celu przetwarzania oraz udzieli stosowych informacji przed rozpoczęciem przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI