Regulamin

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania platformy windykacyjnej znajdującej się pod domeną www.sos-finance.pl której administratorem i właścicielem jest S.O.S. Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

  § 1 DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy oznaczają:
  1.  S.O.S Finance – S.O.S FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000811201, posiadająca NIP: 5252805697, REGON: 384755583
  1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; posiadający wymagalne lub niewymagalne wierzytelności i której zostały przesłane dane do logowania w Systemie
  1. System– platforma windykacyjna udostępniona pod adresem www.sos-finance.pl   za pomocą, której S.O.S Finance świadczy Usługi na rzecz Użytkowników;
  1. Konto – prowadzone przez S.O.S Finance dla Użytkownika konto pod domeną www.sos-finance.pl   za pomocą którego Użytkownik korzysta z Systemu
  1. Kupujący – osoba, która za pośrednictwem Systemu zgłosiła chęć zakupu wierzytelności, której oferta sprzedaży znajduje się na Giełdzie Długów;
  1. Administrator bazy danych Dłużników – Wierzyciel wprowadzający dane osobowe Dłużnika do swojego Konta;
  1. Administrator bazy danych Wierzycieli – S.O.S Finance
  1. Adres kontaktowy – adres e-mail, który Wierzyciel podaje w trakcie rejestracji do wyłącznego kontaktu z S.O.S Finance oraz e-mail S.O.S Finance biuro@sos-finance.pl;
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  1. Usługi – usługi świadczone przez S.O.S Finance za pośrednictwem platformy windykacyjnej sos-finance.pl
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące skróty:
  1. r.o.d.o – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  1. k.c – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  1. u.ś.d.e – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

§ 2 UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem Systemu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu rejestracji do Systemu w trakcie, której przyszły Użytkownik podaje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji Konta oraz akceptuje treść Regulaminu.
 2. Warunkiem rejestracji jest elektroniczna akceptacja niniejszego Regulaminu, co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika akceptujące wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania go,
  1. zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone dane na swoim koncie w Systemie.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail i numer telefonu, które stają się jego danymi kontaktowymi.
 5. Wyrejestrowanie z Systemu odbywa się poprzez zwrócenie się przez Użytkownika do S.O.S Finance i zgłoszeniu żądania usunięcia jego Konta.

§ 4 KONTO

 1. Użytkownik korzysta z Systemu za pośrednictwem swojego unikalnego Konta, które powstaje w wyniku ukończonej rejestracji. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony www.sos-finance.pl a w przypadku udostępnienia Użytkownikom aplikacji mobilnych także za ich pośrednictwem.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje udostępniane na swoim Koncie, w szczególności staje się Administratorem prowadzonej przez siebie bazy danych zgodnie z  r.o.d.o
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Konta z zachowaniem zasad najwyższej staranności i dobrej wiary, za które uznaje się w szczególności:
  1. prowadzenie czynności windykacyjnych samodzielnie oraz w ramach zlecenia dla S.O.S Finance wobec Dłużników, których jest wierzycielem i posiada stosowne dowody na potwierdzenie istnienia wierzytelności,
  1. umieszczanie danych na giełdzie długów zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, z zachowaniem wymagań r.o.d.o,
  1. nieudostępniania danych logowania do Konta innym osobom, za wyjątkiem osób umocowanych przez Użytkownika lub uprawionych do jego reprezentacji, a także do odpowiedniego zabezpieczenia danych do logowania przed osobami nieuprawnionymi.
 4. Użytkownik korzystający z Systemu wykupuje pakiety spraw za pośrednictwem systemu Dotpay, zgodnie z Cennikiem Usług znajdującym się na stronie www.sos-finance.pl/cennik/. Przez wykupienie pakietu spraw rozumie się dostęp do wszystkich narzędzi oferowanych przez System w aktywowanej przez Użytkownika sprawie. Ilość spraw jest uzależniona od wybranego pakietu.
 5. W Cenniku Usług znajduje się specyfikacja każdego z pakietów określająca miesięczną opłatę na prowadzenie określonej liczby spraw.
 6. Liczba spraw objęta danym pakietem jest niezmienna i w wypadku zakończenia prowadzenia danej sprawy, w jej miejsce, w ramach tego samego pakietu, można wprowadzić nową sprawę do Systemu.
 7. Poprzez sprawę rozumie się pojedynczą wierzytelność w stosunku do konkretnego dłużnika w momencie zaakceptowania danych wierzytelności i rozpoczęcia windykacji. Sprawa może zawierać wierzytelność pochodzącą z jednego rodzaju roszczenia. W danej sprawie Użytkownik może podejmować dowolne czynności (generacja pism, sms, email, negocjacje, ogłoszenia na giełdzie itp.) przewidziane w systemie i ograniczone jedynie przez limit dla danej czynności. Aktualny limit czynności w danej sprawie jest prezentowany w koncie Użytkownika, w widoku sprawy. Obowiązujące limity generacji poszczególnych czynności określa Cennik.
 8. S.O.S Finance posiada uprawnienie do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, jeżeli będzie to uzasadnione wyjaśnieniem wątpliwości związanych z prowadzeniem Konta przez Użytkownika, w szczególności zgodnie z obowiązkami S.O.S Finance wynikającymi z u.ś.d.e. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia na wniosek S.O.S. Finance dokumentów potwierdzających istnienie stanu faktycznego i prawnego, na którym Użytkownik opiera swoje roszczenie wobec Dłużnika. Czasowe zablokowanie dostępu do Konta nie jest podstawą jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec S.O.S Finance.
 9. S.O.S Finance nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej, wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione niezwiązane z S.O.S Finance.

 

ROZDZIAŁ II
USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ SYSTEMU  


§ 5  WINDYKACJA SAMODZIELNA

 1. Wszystkie czynności windykacyjne do samodzielnego wykonania przez Użytkownika za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Konta w Systemie zostają ujęte w dwie kategorie: windykacja polubowna (przedsądowa) oraz windykacja sądowo – egzekucyjna.
 2. Użytkownik za pomocą narzędzi udostępnionych na koncie może prowadzić samodzielnie czynności windykacyjne.
 3. Pierwszą czynnością w samodzielnej windykacji jest wprowadzenie danych dotyczących wierzytelności, w szczególności danych osobowych Dłużnika. Następnie Użytkownika generuje odpowiednie pismo windykacyjne polubowne lub procesowe (postępowanie sądowe i egzekucyjne) do formatu .pdf i zapisuje je na nośniku danych. Dalsze czynności, które podjąć musi Użytkownik są uzależnione od rodzaju pisma.
 4. S.O.S Finance do każdego wygenerowanego pisma procesowego dołącza instrukcje dotyczące nadania pismu odpowiedniej mocy prawnej, jednakże nie bierze odpowiedzialności za finalną treść tego pisma, jakie po uzupełnieniu zostanie wysłane do sądu lub komornika sądowego.
 5. Ilość generacji poszczególnych pism i możliwości podjęcia czynności takich jak publikacja ogłoszenia na giełdzie długów czy skorzystanie z modułu negocjacji dla poszczególnej sprawy jest ograniczona ilościowo i określona w Cenniku zamieszczonym w niniejszym Regulaminie. O bieżącej liczbie dostępnych czynności i pism w systemie Użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie mu komunikatu liczbowego pod każdą czynnością (widok wyboru czynności lub pism).

§ 6  WINDYKACJA ZLECONA

 1. Zlecenie windykacji S.O.S Finance następuje w drodze odrębnej umowy i związanych z nią regulacji.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi wysyłki korespondencji do Dłużników S.O.S Finance zastrzega, iż wykonywanie tych Usług może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w masowej wysyłce korespondencji, przy czym zlecenie tych Usług podmiotom trzecim nastąpi w zgodzie z r.o.d.o.
 3. S.O.S Finance wszystkie czynności zlecone wykonuje z zachowaniem zasad najwyższej staranności oraz etyki zawodowej, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od siebie brak rezultatu w szczególności niewypłacalności Dłużnika, brak odpowiedzi na korespondencje kierowaną do Dłużnika, etc

§ 7 GIEŁDA DŁUGÓW

 1. Giełda długów zamieszczona pod adresem https://sos-finance.pl/gielda-dlugow/  (dalej Giełda) jest publiczną tablicą ogłoszeń zamieszczanych przez zarejestrowanych Użytkowników w Systemie, zawierających oferty sprzedaży wierzytelności lub zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, kierowanych do nieokreślonego kręgu odbiorców w celu jej zawarcia (użytkowników Internetu). Kontakt potencjalnego nabywcy z  Użytkownikiem, będzie możliwy za pomocą formularza kontaktowego. Część umożliwiająca zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności,  dostępna jest dla nieokreślonego kręgu Użytkowników, lecz wymaga uprzedniej rejestracji na sos-finance.pl
 2. Sos-finance.pl nie jest serwisem, za pośrednictwem którego, dochodzi do zawierania umów pomiędzy  Użytkownikiem a Kupującym wierzytelność (tzw. Cesja wierzytelności).
 3. Internetowa Giełda działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  1. Zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży wierzytelności w serwisie sos-finance.pl trzeba poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w trybie art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie jako ofertę;
  1. umożliwienia Użytkownikowi (Wierzycielowi) realizację przysługującego mu prawa do zbycia wierzytelności w trybie art. 509 §1 i 2 Kodeksu cywilnego;
  1. umożliwienia Użytkownikom poinformowania potencjalnych nabywców wierzytelności o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych wierzytelności;
  1. dane osobowe na Giełdzie przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Wierzyciela – Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. f r.o.d.o.), tj. dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności przysługującej Wierzycielowi.
 4. Użytkownik za pomocą Konta w Systemie może wystawiać wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności Użytkownika dostępne będą na Giełdzie znajdującej się na stronie internetowej: www.sos-finance.pl
 5. Opublikowane oferty mogą być wyróżnione w wynikach. Opublikowane ogłoszenia są prezentowane w kolejności chronologicznej tzn. ostatnio dodane znajdują się na pierwszych stronach listy, posortowane wg wyróżnienia lub jego braku.
 6. Wyrażenie chęci nabycia wierzytelności za pośrednictwem Giełdy inicjuje nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy Wierzycielem-Użytkownikiem a Kupującym. S.O.S Finance nie jest stroną nawiązanego, w myśl ust. 2 niniejszego paragrafu, stosunku prawnego, a Giełda służy wyłącznie celom nawiązania takiego stosunku (skomunikowania ze sobą Wierzyciela i Kupującego).
 7. W celu nabycia wierzytelności przez Kupującego konieczne jest zawarcie umowy we właściwiej formie, jeżeli takowa jest przewidziana przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, bądź wynika z danego stosunku prawnego.
 8. W przypadku sprzedaży wierzytelności, jej całkowitej lub częściowej spłaty przez Dłużnika, Użytkownik jest zobowiązany odpowiednio usunąć ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności lub zaktualizować wartość wierzytelności niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe.
 9. S.O.S Finance nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkownika (Wierzyciela) i Kupującego umowy cesji, jak również za odstąpienie przez jedną ze stron od Umowy.
 10. S.O.S Finance nie ponosi odpowiedzialności za publikację i treści ogłoszeń zamieszczone przez Użytkowników, które są przeznaczone na sprzedaż na Giełdzie. W przypadku zaistnienia niezgodności ze stanem faktycznym, uprawniony podmiot obowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z wystawcą ogłoszenia w celu jego usunięcia lub korekty.
 11. S.O.S Finance nie dokonuje oceny zasadności i legalności zamieszczonych ogłoszeń. Jednocześnie S.O.S Finance zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności Użytkownika w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia, opłata za jego publikację i promowanie nie jest zwracana.

§ 8 USŁUGI PRAWNE

Użytkownik może również skorzystać z oferowanych dodatkowych Usług obsługi prawnej. W przypadku wyrażenia takiej woli powinien skontaktować się z S.O.S Finance w celu otrzymania szczegółowej oferty obsługi prawnej uzależnionej od charakteru i złożoności sprawy.

§ 9 NEWSLETTER

W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, S.O.S Finance może dostarczać Użytkownikowi w postaci Newslettera, informacje m.in. o organizacji Systemu, zmianach w prawie, możliwościach odzyskiwania należności oraz inne informacje o charakterze biznesowym.

§ 10 CENNIK

 1. Rejestracja przez Użytkownika jest bezpłatna.
 2. Prowadzenie konta i korzystanie z narzędzi określonych w §5, zlecenie określone w §6, oferowanie wierzytelności na Giełdzie długów określone w §7 są odpłatne. Aktualny cennik opłat znajduje się pod adresem www.sos-finance.pl/cennik/. Cennik zawiera również szczegółowe informacje o sposobach dokonywania opłat w poszczególnych formach. Zmiany w cenniku nie mają wpływu na wysokość zobowiązań Użytkowników wobec S.O.S Finance przed wprowadzeniem zmian w cenniku.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 4. Płatność za zakupiony pakiet danego rodzaju jest pobierana z góry. W przypadku wprowadzenia spraw, których ilość przekracza liczbę spraw objętych pakietem, system obliczy należność za dany pakiet oraz dodatkowe sprawy nieobjęte pakietem w następnym miesiącu obowiązywania Umowy
 5. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura VAT wystawiana przez S.O.S Finance po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym S.O.S Finance. W tym wypadku Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 roku z późn. zm.).
 6. Do cen prezentowanych w Cenniku należy doliczyć należny podatek VAT. Cena za wybrany pakiet podczas potwierdzania zamówienia, zawiera doliczony podatek VAT (kwota brutto).
 7. Czynności podejmowane w systemie dla każdej aktywowanej sprawy są ograniczone ilościowo, nieprzekraczalne w danej sprawie limity:

Limit dla generacji pism, SMS, email:

 1. sms- 2 razy
  1. e-mail -2 razy
  2. dokument ugody – 3 razy
  3. wezwanie do zapłaty – 4 razy
  4. pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym – 2 razy
  5. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – 2 razy
  6. wniosek o wszczęcie egzekucji – 2 razy
  7. wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego – 2 razy
  8. publikacja ogłoszenia na giełdzie długów – 2 razy

 

§ 11 WPŁATY NA POCZET SPŁATY WIERZYTELNOŚCI

Wpłaty dokonywane przez Dłużnika na poczet spłaty wierzytelności są księgowane w następującej kolejności – na koszty, następnie na odsetki i należność główną.

§ 12 WYPOWIEDZENIE

Wykupienie danego pakietu następuje na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego liczonego od końca bieżącego okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Zachowanie okresu wypowiedzenia jest wymagane z uwagi na konieczność zamknięcia spraw z prawidłowo rozliczonym saldem m.in. naliczeniem ewentualnie przysługujących odsetek. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie lub w formie w formie elektronicznej, w przypadku potwierdzenia przyjęcia takiej formy komunikacji przez drugą stronę.

ROZDZIAŁ III
DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ INFORMACJI 

 

§ 13 Oświadczenia stron

1. Użytkownik oświadcza, że wprowadzone do systemu a dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. S.O.S Finance oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przedmiotowego regulaminu.

3. Dane osobowe przekazane S.O.S Finance stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkownika danych, a S.O.S Finance zobowiązany jest do zachowania ich w poufności.

§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez S.O.S Finance zgodnie z r.o.d.o. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest S.O.S Finance. Administratorami danych osobowych Dłużników są ich Wierzyciele – Użytkownicy, którzy dokonali wprowadzenia ich danych do Systemu za pośrednictwem swojego Konta.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do udostępnionych przez siebie danych osobowych w ramach korzystania przez niego z Systemu oraz do ich zmiany.
 4. Publikacja danych Dłużników na giełdzie odbywa się na podstawie wskazanej w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 5. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez S.O.S. Finance wyłącznie w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług o których mowa w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);
  1. księgowo-podatkowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.)
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c r.o.d.o.) tj.: przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, składanie i rozpatrywanie reklamacji, rozliczenie podatków i innych świadczeń i obowiązków publicznoprawnych;
  1. prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f r.o.d.o.), tj. udokumentowanie realizacji transakcji, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni, tworzenie analiz i statystyk na potrzeby zewnętrzne, archiwizacja;
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym odbiorcom: partnerom (firmom) współpracującym z S.O.S Finance , instytucjom, którym S.O.S Finance  jest zobowiązany przekazywać dane zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, prawne, rachunkowe, pocztowe oraz użytkownikom korzystającym z portalu S.O.S Finance.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z r.o.d.o. i innych przepisów prawa, zarejestrowany Użytkownik posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania przetwarzania powoduje zablokowanie Konta Użytkownika i utratę możliwości korzystania z Usług.
 8. Zablokowanie konta z jakiejkolwiek przyczyny wiąże się z anonimizacją i zaprzestaniem przetwarzania danych, za wyjątkiem tych, których dalsze przetwarzanie jest niezbędne w celach ewidencyjnych i dowodowych.
 9. Zarejestrowany użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu r.o.d.o., gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 10. Okres przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych związanych z zawartą umową.
 11. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. S.O.S Finance jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika podane przy rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
  1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
  1. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wyżej powołanej ustawy;
  1. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
 13. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w polityce prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta w systemie.

§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DŁUŻNIKA

 1. Administratorem danych osobowych Dłużnika jest każdorazowo zarejestrowany Użytkownik, a nie S.O.S Finance.
 2. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych, a w szczególności jest uprawniony do ich powierzenia S.O.S Finance.
 4. Udostępnienie S.O.S Finance danych osobowych Dłużników następuje na podstawie zakupu przez Użytkownika dostępu do systemu, akceptacji przedmiotowego regulaminu, wprowadzenie danych.
 5. S.O.S. Finance nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Użytkowników ofert sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu z portalu.
 6. Z chwilą zamieszczenia informacji o sprzedaży wierzytelności, Użytkownik powiadamia Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na Giełdzie długów S.O.S Finance z pouczeniem o przysługujących mu prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz celu.
 7. Użytkownik zamieszczający informację o sprzedaży wierzytelności na stronie sos-finance.pl, w przypadku gdy wierzytelność ta została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności) zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z Giełdy informacji o sprzedaży wierzytelności.
 8. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia S.O.S Finance uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia oraz prawo dostępu i poprawienia danych go dotyczących (w tym osobowych). Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane, a w przypadku żądania usunięcia informacji o długu powinny być ponadto uprawdopodobnione (np. skanem potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu, zgłoszeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wymuszenia wierzytelności itp.), pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania.
 9. S.O.S Finance może usunąć ogłoszenie na podstawie § 7 ust. 11 Regulaminu.

§ 15 POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. S.O.S Finance zobowiązuje się do zachowania poufność dotyczących wszelkich relacji z Użytkownikiem, w szczególności prowadzonymi przez niego czynnościami za pomocą Konta oraz danymi osobowymi.
 2. S.O.S Finance zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystywania przekazanych przez Użytkownika informacji i danych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownik z Systemu sos-finance.pl i postanowień Regulaminu.
 3. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta w systemie.
 4. Strony postanawiają, że w celu świadczenia Usług zawartej pomiędzy Stronami oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów r.o.d.o. Użytkownik powierzy S.O.S Finance dane osobowe, które będzie przetwarzał na podstawie odrębnej umowy powierzenia zawartej z administratorem danych.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych, a w szczególności jest uprawniony do ich powierzenia S.O.S Finance. 

ROZDZIAŁ IV
REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

§ 16 REKLAMACJA

 1. Problemy związane z funkcjonowaniem Systemu sos-finance.pl znajdującego się pod domeną www.sos-finance.pl Użytkownik powinien zgłaszać na adres e-mail: biuro@sos-finance.pl
 2. Reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać w terminie 3 dni od powzięcia informacji o niezgodności Usługi z Regulaminem oraz opisem, a także o problemach technicznych pod rygorem ich późniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia.
 3. Podstawę reklamacji stanowi zgłoszenie Użytkownika dokonane zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, informujące o problemach w korzystaniu z Usługi. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika umożliwiające w jednoznaczny sposób jego identyfikację, przedmiot reklamacji, nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. S.O.S Finance rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. Użytkownik na adres kontaktowy otrzyma informacje o rozpatrzeniu reklamacji, a także o ewentualnym przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie.

 

§ 17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

 1. S.O.S Finance dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone w ramach Systemu były najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować należytą staranność przy ich realizacji.
 2. S.O.S Finance ponosi odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną Użytkownikowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym działaniem Systemu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności, za które S.O.S Finance nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku braku ciągłości funkcjonowania Systemu powstałego z winy S.O.S Finance, uniemożliwiającego korzystanie z opłaconych przez Użytkownika Usług, trwającego ponad 48 godziny, S.O.S Finance zobowiązuje się do przyznania Użytkownikowi 1 sprawy do wykorzystania w Systemie za każde kolejne 48 godziny (ponad okres pierwszych 48 godzin) przerwy w funkcjonowaniu Systemu.
 4. S.O.S Finance ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionej przez Użytkownika wpłaty, która nie została wykorzystana przez Użytkownika na zakup Usługi w czasie przerwy w funkcjonowaniu Systemu.
 5. S.O.S Finance nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dochodzenia przez Użytkownika zapłaty wierzytelności, za utracone korzyści, których przyczyną może być przerwa w funkcjonowaniu Systemu, utratę danych oraz przydatność do konkretnych celów, a także koszty wynikające z roszczeń osób trzecich.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18 REGULAMIN

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Systemu sos-finance.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 4. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.

Informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu kontaktowym sos-finance

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej sos-finance -S.O.S Finance przy ulicy Tamka 29/20, 00-355 Warszawa (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możne się Pani/Pan skontaktować:

 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sos-finance.pl,
 • pisemnie pod adresem: S.O.S Finance Sp. z o.o., ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdy przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w innym celu niż wyżej opisany, Administrator poinformuje Panią/Pana o innym celu przetwarzania oraz udzieli stosowych informacji przed rozpoczęciem przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI