Współpraca

SOS Finance zaprasza komorników i inne podmioty specjalizujące się w windykacji należności do współpracy. Bogate doświadczenie naszych pracowników zdobyte w pracy w największych kancelariach komorniczych w Polsce pozwala nam oferować usługi zapewniające skuteczność działań w nawet najtrudniejszych sprawach związanych z egzekucją długów

Zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią windykacyjną specjalizującą się w windykacji masowych zobowiązań. Doświadczenie, wiedza, transparentne zasady współpracy i autorskie procedury dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w zakresie odzyskiwania długów dla klientów generujących w trakcie działalności stałą i wysoką liczbę należności, takich jak przedsiębiorstwa korporacje, instytucje finansowe czy banki.

nowoczesne metody wspomagające proces windykacji

Doświadczenie, wiedza i umiejętności naszych pracowników przekładają się na skuteczność realizowanych działań. Naszym atutem jest nowoczesne, niestandardowe podejście w egzekwowaniu należności oraz autorskie procedury i metody wspomagające proces windykacji długów.

Proponujemy współpracę w zakresie:

 • monitoringu płatności,
 • windykacji polubownej,
 • windykacji sądowej,
 • egzekucji należności,
 • przejęcia i odbioru przedmiotów zabezpieczenia.

Monitoring płatności

Usługa monitoringu płatności skierowana jest do przedsiębiorstw mających problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Działania podejmowane przez SOS Finance w ramach monitoringu mają na celu ustalenie przyczyny opóźnienia oraz doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.

Działania wpływają mobilizująco na płatników i zmniejszają ryzyko występowania należności przeterminowanych, jak również mają na celu regularne przypominanie o zbliżających się terminach płatności.

W ramach monitoringu stosujemy (w zależności od preferencji Klienta i specyfiki danych spraw):

 • telefony monitujące;
 • listy monitujące;
 • monity SMS ;
 • e-monit (w formie email);
 • zindywidualizowane wezwania do zapłaty.

 

Po zakończeniu usługi monitoringu istnieje możliwość, aby należności niezapłacone automatycznie przechodziły do kolejnego etapu – WINDYKACJI PRZEDSĄDOWEJ. Z naszego doświadczenia wynika, że konsekwencja w działaniu przynosi dobre efekty.

Windykacja przedsądowa

USŁUGA WINDYKACJI PRZEDSĄDOWEJ polega na przyjmowaniu do obsługi spraw, które nie zostały spłacone w trakcie monitoringu. Działania, jakie proponuje SOS Finance w ramach windykacji przedsądowej, mają na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia oraz, w uzasadnionych przypadkach, zabezpieczenie spłaty zadłużenia na przyszłość (ochrona interesów wierzyciela, ochrona przed przedawnieniem zadłużenia).

Postępowanie windykacyjne prowadzone przez SOS Finance obejmuje:

 • pełny proces negocjacyjny,
 • kontakt listowny, telefoniczny i osobisty z dłużnikiem,
 • poszukiwanie danych adresowych, 
 • ustalenie źródeł dochodu  dłużnika oraz składników jego  majątku,
 • podpisywanie ugód, umów restrukturyzacyjnych, a także dokumentów uznania długu uwzględniających karencję w jego spłacie,
 • zabezpieczenia dokumentacji i przygotowanie sprawy do postępowania sądowego.

 

Kancelaria SOS Finance w ramach obsługi procesu windykacji przedsądowej świadczy również  USŁUGĘ WINDYKACJI TERENOWEJ. Wizyty przedstawiciela terenowego odbywają się w miejscu zamieszkania, pobytu lub pracy dłużnika. W trakcie wizyty mogą zostać ustalone warunki spłaty. 

Informacje uzyskane podczas windykacji terenowej wspomagają późniejsze działania sądowo-egzekucyjne i obejmują między innymi:

 • potwierdzenie danych teleadresowych
 • określenie możliwości przeprowadzenia egzekucji
 • ustalenie dochodów oraz składników majątku dłużnika, w tym:  ruchomości i nieruchomości

Windykacja sądowa

SOS Finance gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym. 

W ramach postępowania sądowego realizujemy sprawy od wszczęcia postępowania sądowego do uzyskania tytułu wykonawczego.

Kancelaria Windykacyjna SOS Finanse dokonuje wstępnej preselekcji portfela wierzytelności. Działanie to pozwala na opracowanie optymalnego schematu postępowania oraz ustalenie strategii dla poszczególnych spraw. 

Kancelaria, po uzyskaniu nakazu zapłaty, podejmuje działania, które mają na celu zaspokojenie zasądzonego roszczenia jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

Dla uzyskania najbardziej skutecznych wyników postępowań prowadzimy stały monitoring przebiegu każdego postępowania sądowego.

Windykacja komornicza

Obsługa egzekucyjna wierzytelności polega na zarządzaniu i obsłudze spraw będących w egzekucji komorniczej. W ramach tej usługi oferujemy:

 • rozpoczęcie procedury egzekucyjnej,
 • stały kontakt z komornikami prowadzącymi sprawy,
 • pełną obsługę sprawy na etapie egzekucyjnym, w tym prowadzenie korespondencji,
 • kontrolę wpłat dokonywanych przez komorników,

 

Oferujemy także obsługę spraw, w których postępowanie windykacyjne zakończyło się bezskuteczną egzekucją komorniczą. W stosunku do tych wierzytelności Kancelaria SOS Finance na życzenie klienta może podejmować cyklicznie działania negocjacyjne lub egzekucyjne. Celem postępowania negocjacyjnego jest przekonanie dłużnika do dobrowolnej spłaty wierzytelności w dłuższym okresie, na korzystnych dla niego warunkach (w ratach, z umorzeniem części lub całości odsetek).

Podstawą sukcesu jest założenie, że sytuacja finansowa dłużnika oraz jego wola spłaty zadłużenia ulega zmianie (poprawie) wraz z upływem czasu.

Giełda długów

W ramach programu do samodzielnej windykacji SOS Finance skorzystasz także z możliwości publikacji wierzytelności w ramach prowadzonej przez nas publicznej giełdzie długów. To skuteczne narzędzie mobilizuje do szybszej spłaty zaległych należności dłużników dbających o dobry wizerunek firmy. Jednocześnie aplikacja daje możliwość cesji długu na osobę trzecią, co dodatkowo statystycznie skraca czas zwrotu należności wierzycielowi.

Zobacz więcej informacji na temat prowadzonej przez nas giełdy długów.

Przejęcie i odbiór przedmiotów zabezpieczenia (np. leasingowych)

W imieniu naszych klientów dokonujemy również przejęcia i odbiór przedmiotów zabezpieczenia wierzytelności od dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych. W przypadku, gdy dłużnik ukryje taki przedmiot np. leasingu, składamy w imieniu klienta w prokuraturze rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Przedmiot leasingu przetransportowany zostaje na specjalny parking, a następnie po wycenie rzeczoznawcy, w zależności od uznania Wierzyciela, może zostać wystawiony na aukcję. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży pokrywane są należności dłużnika, wszelkie koszty (w tym opłata za postępowanie windykacyjne, przejęcie przedmiotu leasingu i jego parkowanie do czasu sprzedaży). Jeżeli kwota ze sprzedaży jest większa od wszystkich kosztów, to nadwyżka zwracana jest dłużnikowi.  Jeżeli jest niższa – dłużnik musi dopłacić różnicę. Jeśli nie ureguluje płatności, sprawę kierujemy do sądu.